polityka prywatności

  • I. Postanowienia ogólne

 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) Rubber System Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-940) przy ul. Św. Bonifacego 92/18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000797449 NIP: 5213872637, Kapitał zakładowy: 10 000,00 zł (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do każdej, zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a przedsiębiorcą nabywającym towary Sprzedawcy (dalej „Kupujący”), umowy sprzedaży towarów (dalej „Umowa”). W celu uniknięcia wątpliwości Umowy zawierane są wyłącznie w obrocie obustronnie profesjonalnym (B2B) i nie są zawierane z konsumentami, w rozumieniu obowiązujących przepisów.

  • II. Oferta i jej przyjęcie

Wszelkie informacje o towarach, katalogi, cenniki oraz inne propozycje i warunki współpracy udostępniane przez Sprzedawcę (*w tym zarówno udostępniane publicznie, jak i udostępniane do określonych podmiotów lub podmiotu) nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nie dotyczy to oświadczeń, w których Sprzedawca wyraźnie zastrzegł, że stanowią „ofertę” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu zawarcia Umowy dotyczącej określonego towaru Sprzedawcy Kupujący powinien złożyć prawidłowe zamówienie (dalej „Zamówienie”), które stanowi ofertę zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Kupującego. Zamówienie powinno: (a) zawierać precyzyjne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem identyfikacyjnym (jeśli taki istnieje) oraz ilością zamawianego towaru w odpowiednich jednostkach miary oraz ilościach (*moduły i minimalne ilości) dla zamawianego towaru określonych w cenniku dystrybutorskim udostępnionym Kupującemu składającemu Zamówienie przez Sprzedawcę, (b) zawierać podpisy osób upoważnionych do zawarcia Umowy w imieniu Kupującego (*w przypadku pełnomocników do Zamówienia należy załączyć stosowne pełnomocnictwo). Najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo złożonego Zamówienia Sprzedawca przyjmie Zamówienie lub poprosi o jego uzupełnienie lub doprecyzowanie. Brak oświadczenia Sprzedawcy w ww. terminie oznacza, że Sprzedawca Zamówienia nie przyjął (dla nieprzyjęcia Zamówienia nie jest wymagane oświadczenie woli Sprzedawcy). Przyjęcie Zamówienia może być dokonane poprzez przesłanie potwierdzenia w formie e-mail przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego, jak również poprzez przystąpienie przez Sprzedawcę do wykonania Zamówienia. W chwili przyjęcia Zamówienia przez  Sprzedającego zostaje zawarta Umowa sprzedaży towaru określonego w Zamówieniu.

  • III. Ceny i płatności

Ceny towarów (dalej „Ceny”) mogą być wskazane w różnych dokumentach handlowych Sprzedawcy, w tym np. cenniku dystrybutorskim udostępnionym Kupującemu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Cenami w poszczególnych dokumentach, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia obowiązującej Ceny danego towaru. Ceny podawane w ww. dokumentach są wyrażone w PLN i stanowią ceny netto (tzn. przed doliczeniem podatku VAT oraz ew. innych opłat związanych z danym Zamówieniem). W przypadku gdy pomiędzy dniem złożenia Zamówienia, a dniem jego przyjęcia doszło do zmiany Ceny, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed przyjęciem Zamówienia. Sprzedawca ma pełną dowolność w kształtowaniu swojej polityki cenowej i w związku z tym Kupujący nie może się domagać sprzedaży po dawnej Cenie w przypadku jej zmiany. W takim przypadku Kupujący jest jednak uprawniony do wycofania Zamówienia w formie pisemnej – w takim przypadku Zamówienie uznaje się za niezłożone. Ostateczna Cena towarów oraz wysokość ew. innych opłat związanych z danym Zamówieniem (o ile mogą być szczegółowo ustalone na etapie potwierdzenia Zamówienia) zostanie wskazana przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Co do zasady płatność Ceny odbywa się z góry. Sprzedawca może zawsze wstrzymać się z wydaniem / dostarczeniem towaru objętego Umową do czasu zapłaty przez Kupującego ostatecznej Ceny, wraz ze wszystkimi dodatkowymi opłatami. Dniem płatności jest dzień zaksięgowania środków na stosownym rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku gdyby Sprzedawca dopuścił płatność z dołu łączna wartość złożonych i nierozliczonych Zamówień nie może przekraczać określonego dla Kupującego limitu należności, o ile został on ustanowiony przez Sprzedawcę. Przekroczenie ww. limitu może skutkować automatyczną odmową przyjęcia Zamówień składanych przez Kupującego. W przypadku opóźnienia w płatności Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Własność towarów (niezależnie od ich wydania lub dostarczenia Kupującemu) przechodzi na Kupującego w chwili zapłaty Ceny towaru wraz ze wszystkimi opłatami związanymi z wykonaniem Umowy dotyczącej tego towaru.

  • IV. Wydanie towarów

Wykonanie Umowy w zakresie wydania towarów przez Sprzedawcę może polegać na: (a) udostępnieniu towarów do odbioru z magazynu Sprzedawcy lub producenta (EXW/Ex Works) lub (b) dostarczeniu Towaru przez Sprzedawcę (DAP/Delivered at Place) Sprzedawca poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie wydania / dostarczenia towaru w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia (chyba, że Sprzedawca przyjmie Zamówienie poprzez przystąpienie do wykonania Zamówienia). Termin ten stanowi termin „przewidywany”, co oznacza że jego niedopełnienie nie może być uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca dołoży starań aby informować Kupującego o każdej zmianie ww. przewidywanego terminu wydania / dostarczenia towaru. Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ani uchylenia się od jej wykonania w inny sposób m.in. w przypadku (a) przesunięcia przewidywanego terminu wydania / dostarczenia towarów; (b) odbioru towaru przez osobę nieuprawnioną, (c) niewydania towaru osobie upoważnionej przez Kupującego, która nie będzie mogła wykazać swojego umocowania do odbioru towaru w imieniu Kupującego. W przypadku: (a) odbioru z magazynu Sprzedawcy lub producenta: towar może zostać odebrany wyłącznie przez osobę upoważnioną do odbioru towaru wskazaną przez Kupującego lub inną osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo upoważniające do wykonania tej czynności w imieniu Kupującego, (b) dostarczenia towaru przez Sprzedawcę: towar będzie wysłany na wyraźnie wskazany adres wysyłki określony w Zamówieniu do odbioru. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru z magazynu Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kosztów przechowania towaru w okresie opóźnienia, a także wstrzymać się z wydaniem towaru, aż do chwili zapłaty pełnej wysokości ww. kosztów.

  • V. Reklamacje

Reklamacje dotyczące wydania towarów, w tym ilościowe należy zgłaszać w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinny zawierać pisemne uzasadnienie wskazujące wyraźnie na powody złożenia reklamacji. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będą rozpatrywane wyłącznie po przesłaniu przez Kupującego protokołu spisanego przy odbiorze przesyłki w obecności dostawcy.

  • VI. Zwroty

 Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zwrotowi podlega wyłącznie towar: nieużywany, kompletny, w oryginalnym opakowaniu, znajdujący się w standardowej ofercie handlowej Sprzedawcy w momencie zgłoszenia przez Kupującego żądania zwrotu towaru. Sprzedawca nie przyjmie zwrotu towaru nie spełniającego cech opisanych powyżej w takiej sytuacji zwrot uznaje się za niebyły. Koszty dostawy oraz inne koszty transakcji nie podlegają zwrotowi. Wszelkie koszty towarzyszące zwrotowi towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia faktury korygującej o ustaloną wcześniej z Kupującym część wartości tytułem kosztów manipulacyjnych. Sprzedawca wyklucza możliwość zwrotu towaru poprzez przesyłkę za pobraniem – w takim przypadku uznaje się, że towar nie został zwrócony Sprzedawcy.

  • VII. Gwarancja

Towary objęte są gwarancją producenta na podstawie wystawionej faktury. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z zastosowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta lub powstałe na skutek nieprawidłowego montażu lub użytkowania. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Sprzedawcy.

  • VIII. Odpowiedzialność

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości Ceny towaru/towarów objętych Umową. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Sprzedawca nie odpowiada za różnice pomiędzy wyglądem towarów prezentowanych w ofertach, katalogach, cennikach, na stronach internetowych i w innych materiałach, w tym udostępnionych Kupującemu, a ich wyglądem rzeczywistym. Ponadto, Sprzedawca nie odpowiada za pomyłki w ww. dokumentach, w tym opisach towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym dostawców lub firm kurierskich.

  • IX. Postanowienia końcowe

Umowy oraz OWS podlegają prawu polskiemu. Spory związane z Umowami oraz OWS, jak również inne spory pomiędzy Kupującymi, a Sprzedawcą rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.